ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ ជីវវិទ្យា ជំពូក៥ មេរៀនទី១ ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច

  1. ADN ជាទម្រព័ត៌មានសេនេទិច
  2. ភាគ១
  3. ភាគ២
  4. ភាគ៣
ទស្សនា ដង