ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ រូបវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី៦៖ ដែនម៉ាញេទិក និងកម្លាំងម៉ាញេទិក

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២
  3. ភាគ៣
  4. ភាគ៤
ទស្សនា ដង