ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ ជីវវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី៣ អង់ស៊ីម

  1. អង់ស៊ីម លោកគ្រូ គីម វុត្រា
  2. ភាគ១ - លោកគ្រូ ធូ ភន 
  3. ភាគ២ - លោកគ្រូ ធូ ភន 
ទស្សនា ដង