ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៧ គីមីវិទ្យា ជំពូក២ មេរៀនទី២៖ បំលែងភាពរូបនៃរូបធាតុ


ទស្សនា ដង