ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គីមីវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី៤ ៖ អំបិល

ទស្សនា ដង