ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ

  1. លក្ខណៈសម្គាល់រឿងល្ខោន
  2. បំនិន វិធីបង្ហាញតួអង្គក្នុងរឿងល្ខោន
  3. អំនាន កំហុសអ្នកណា
  4. វេយ្យករណ៍ ពាក្យបន្ថែមដើមនិងពាក្យបន្ថែមចុង
  5. អំនាន ល្ខោនខ្មែរ
  6. ការស្ដាប់ រឿងតេជោយ៉ត
  7. តែងសេចក្ដី ការតែងរឿងល្ខោន
ទស្សនា ដង