ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៨ សេចក្ដីព្យាយាម

  1. អំណាន: ឧត្តមគតិបុគ្គលសំខាន់
  2. វេយ្យាករណ៍: "ពាក្យផ្សំ" ទំព័រ ១៧៩-១៨៤
  3. អំណាន: អាលីយូស្សា (ទំព័រ១៨៩-១៩២)
ទស្សនា ដង