ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ រូបវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ដែនម៉ាញ៉េទិចបង្កើតដោយចរន្តអគ្គីសនី

  1. ពិសោធន៍ ខ្សែម៉ាញេទិចចរន្តត្រង់
  2. ដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីត ទង្វើមេដែក
ទស្សនា ដង