ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គីមីវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី៣ បាស

  1. និយមន័យ លក្ខណៈរបស់បាស លក្ខណៈគីមីរបស់បាស
  2. អំពើជាមួយអុកស៊ីតអាស៊ីត អត្តសញ្ញាណរបស់បាស បម្រើប្រាស់
  3. មាត្រដ្ឋាន pH
ទស្សនា ដង