ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ មាឌ និងចំណុះ

  1.  ការវាស់ចំណុះជាមីលីលីត្រ
  2. ការប្រៀបធៀបចំណុះ
  3. ទំនាក់ទំនងរវាងលីត្រ និងមីលីលីត្រ
ទស្សនា ដង