ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៨៖ ចំណែក

  1. ចំណែកចំណែកស្មើគ្នា (ភាគ០១)
  2. ចំណែកមិនស្មើគ្នា តចប់

ទស្សនា ដង