ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

​ថ្នាក់ទី១២ វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៨

 1. សិក្សាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
 2. សង់ក្រាបនៃអនុគមន៍ដែលបានសិក្សានៅវគ្គទី១
 3. សិក្សាអនុគមន៍លោការីត(បន្តពីវគ្គ២)
 4. សិក្សាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល
 5. សិក្សាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល(តពីវគ្គ៤)
 6. សិក្សាអនុគមន៍លោការីត(តពីវគ្គ៥)
 7. សិក្សាអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល(តពីវគ្គ៦)
 8. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ប៉ារ៉ាបូល
 9. វ៉ិចទ័រក្នុងលំហ ប៉ារ៉ាបូល
 10. អនុវត្តន៍ផលគុណវ៉ិចទ័រក្នុងលំហ អេលីប
 11. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១១
 12. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១២
 13. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១៣
 14. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១៤
 15. ចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ សមីការស្វ៊ែរ
 16. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១៦
 17. សរសេរសមីការប៉ារ៉ាម៉ែតនៃបន្ទាត់ប្រសព្វរវាងប្លង់ពីរ
 18. សរសេរសមីការស្វ៊ែរកាត់តាម៤ចំណុច
 19. គណិតវិទ្យា វគ្គទី១៩
 20. អាំងតេក្រាល
ទស្សនា ដង