ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គីមីវិទ្យា ជំពូក៦ មេរៀនទី២ ស្រលាយអាលីផាទិចអាសូត

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២
  3. ភាគ៣
  4. ភាគ៤
ទស្សនា ដង