ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៦៖ ប្រភាគ

  1. មួយភាគ២ ឬកន្លះ
  2. មួយភាគបី
  3. មួយភាគបួន តចប់
ទស្សនា ដង