ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ ស្មារតីទទួលខុសត្រូវ

  1. ព្រឹត្តិការណ៍ពិត និងព្រឹត្តិការណ៍ប្រឌិត
  2. ការនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខ
  3. សេចក្តីជូនដំណឹងបាតុភូអាកាសធាតុ
ទស្សនា ដង