ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥​​ ការកំណត់គោលដៅ

  1. អំនាន «ការកំណត់ទិសដៅ»
  2. ការស្ដាប់ «ច្បាប់អរិយសត្ថា»
  3. តែងសេចក្ដី «តែងកាព្យបទពំនោល»
ទស្សនា ដង