ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា ជំពូក២ មេរៀន​ទី១ ដេរីវេ​នៃ​អនុគមន៍ លំហាត់គំរូ

  1. លំហាត់គំរូទី១
  2. លំហាត់គំរូទី២
  3. លំហាត់គំរូទី៣
ទស្សនា ដង