ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៩ ៖ វិធីគុណ

  1. ការបូកនិងការគុណ
  2. ការគុណដែលតួនីមួយៗមានលេខមួយខ្ទង់
  3. តារាងមេគុណ ៦ ៧ ៨ ៩ និង១០
  4. ការ​គុណចំនួន​មាន​លេខ​មួយ​ខ្ទង់​នឹងចំនួនមានលេខសូន្យខាងចុង
  5. ការគុណចំនួនមានលេខពីរខ្ទង់នឹងមួយខ្ទង់មានត្រាទុក ការបង្កើតចំណោទ
ទស្សនា ដង