ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៣ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៣៥ ៖ វេយ្យាករណ៍ អំពីកិរិយា

  1. អំពីកិរិយា
  2. អំពីកិរិយា (តចប់)
ទស្សនា ដង