ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ ប្រវត្តិវិទ្យា ជំពូក១ មេរៀនទី១៖ សហរដ្ឋអាមេរិក ១៩៦០-១៩៩០

ទស្សនា ដង