ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ ជីវវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី២ ប្រូតេអ៊ីន

  1. ប្រូតេអ៊ីន - អ្នកគ្រូ សៅ សុគន្ធា
  2. ប្រូតេអ៊ីន (តចប់)- អ្នកគ្រូ សៅ សុគន្ធា
  3. ភាគ១ - លោកគ្រូ ធូ ភន
  4. ភាគ២ - លោកគ្រូ ធូ ភន
  5. សំណួរ-ចម្លើយ - លោកគ្រូ ធូ ភន
">
ទស្សនា ដង