ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ ជីវវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី១ អាស៊ីត​អា​មីនេ

  1. អាស៊ីតអាមីនេ - អ្នកគ្រូ សាន បុប្ផា
  2. ភាគ១ - លោកគ្រូ ធូ ភន 
  3. ភាគ២ - លោកគ្រូ ធូ ភន
ទស្សនា ដង