ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖ មិត្តជិតស្និទ្ធ

  1. អត្ថបទពណ៌នាអំពីមនុស្ស
  2. សំណេរ តែងសេចក្ដី
  3. ពាក្យន័យដូច និងពាក្យសូរដូច
ទស្សនា ដង