ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ រូបវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី៨ បាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិក

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២
  3. ភាគ៣
  4. សង្ខេបរូបមន្តភាគ១
  5. សង្ខេបរូបមន្តភាគ២
  6. សង្ខេបរូបមន្តភាគ៣
ទស្សនា ដង