ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ជីវវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី៣ ជំងឺមិនឆ្លង

  1. ជំងឺទល់លាមក ជំងឺកង្វះអាហារ ជំងឺធាតុ ជំងឺលើសឈាម
  2. ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺបេះដូងនិងសរសៃឈាម ជំងឺមហារីក
ទស្សនា ដង