ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២​​ ប្រវត្តិវិទ្យា ជំពូក១ មេរៀនទី៥ សហភាពសូវៀត

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២ (ចប់)
  3. សំណួរ-ចម្លើយ
ទស្សនា ដង