ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៥ ទ្រឹស្តីបទតាលែស

  1. បន្ទាត់ស្របនិងខ្នាត់, ទ្រឹស្ដីបទតាលែស
  2. អនុវត្តន៍ទ្រឹស្ដីបទតាលែស
ទស្សនា ដង