ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ប្រវត្តិវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសវៀតណាម

  1. អាណានិគមនិយមបារាំង ដំណាក់កាលសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអាមេរិក
  2. ការកសាងលទ្ធិសង្គមនិយមនៅក្នុងកំណែទម្រង់ ដូយម៉ឺយនិងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ន(តចប់)
ទស្សនា ដង