ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

វិញ្ញាសា អក្សរសិល្ប៍​ខ្មែរ ​ថ្នាក់ទី១២ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប ឆ្នាំ២០១៨

 1. ប្រធាន​អត្ថាធិប្បាយ​ពន្យល់ ( លក្ខណៈ​សម្គាល់+គម្រោង​ប្រធាន​ពន្យល់)
 2. អនុវត្តន៍ប្រធានពន្យល់ទស្សនៈ
 3. អនុវត្តន៍ប្រធានពន្យល់សុភាសិត
 4. អនុវត្តន៍ប្រធានពន្យល់សុភាសិត(ត)+ប្រធានពន្យល់អក្សរសិល្ប៍
 5. ប្រធានពន្យល់អក្សរសិល្ប៍(តចប់)
 6. ប្រធានពិភាក្សា+លក្ខណៈសម្គាល់ប្រធានពិភាក្សា+គម្រោងប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 7. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 8. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 9. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 10. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 11. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 12. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 13. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាសុទ្ធ
 14. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀប
 15. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀប
 16. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀប
 17. អនុវត្តន៍ប្រធានពិភាក្សាប្រៀបធៀប
 18. ប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀធៀប
 19. ប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀធៀប
 20. ប្រធានអត្ថាធិប្បាយប្រៀធៀប
ទស្សនា ដង