ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ ជីវវិទ្យា ជំពូក៥ មេរៀនទី១ អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន

  1. ភាគ១
  2. ភាគ២
ទស្សនា ដង