ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គីមីវិទ្យា ជំពូក៣ មេរៀនទី២ អាស៊ីត

  1. និយមន័យ លក្ខណៈអាស៊ីត
  2. លក្ខណៈគីមីនៃអាស៊ីត
  3. អាស៊ីតសំខាន់ៗ
ទស្សនា ដង