ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៤ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១២ ចំនួនទសភាគ

  1. ចំនួនទសភាគភាគដប់
  2. ចំនួនទសភាគភាគរយ
  3. ចំនួនទសសភាគមានតម្លៃធំជាង១
  4. ខ្ទង់និងតម្លៃខ្ទង់
  5. ការ​ប្រៀបធៀប​ចំនួន​ទសភាគតាមខ្ទង់
ទស្សនា ដង