ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៨ រូបវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី១៖ ថាមពល និងអានុភាពអគ្គិសនី

ទស្សនា ដង