ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គីមីវិទ្យា ជំពូក៦ មេរៀន​ទី​១ អេស្ទែ ខ្លាញ់ និង​ប្រេង (លំហាត់)

ទស្សនា ដង