ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧៖ វិធីចែក

  1. ការរំលែកវត្ថុជាពីចំណែកស្មើគ្នា
  2. ការរៀបវត្ថុជាក្រុមមានចំនួនស្មើគ្នា
  3. ការដកចំនួនដដែលៗ និងការរាប់បន្ថយ
  4. វិធីចែកគ្មានសំណល់
  5. ការ​ធ្វើប្រមាណវិធីចែក
ទស្សនា ដង