ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៩ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី៧ មធ្យមស្ថិតិ

  1. មធ្យម
  2. មេដ្យាន ម៉ូត
  3. ការគណនាមធ្យមស្ថិតិដោយប្រើតារាងប្រេកង់កើន
ទស្សនា ដង