ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១១៖ វិធីគុណនិងវិធីចែកប្រភាគ

  1. វិធីគុណប្រភាគនឹងប្រភាគ
  2. វិធីគុណ និងវិធីចែកប្រភាគ វិធីចែកប្រភាគនិងប្រភាគ (អ្នកគ្រូ ឃ្លោក វន្ថា)
  3. វិធីចែកប្រភាគនឹងប្រភាគ 
  4. វិធីចែកប្រភាគនឹងចំនួនគត់ (អ្នកគ្រូ យូ សុភាព)
ទស្សនា ដង