ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា ជំពូក៤​ មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់

  1. ភាគ១ - លោកគ្រូ អ៊ុំ លឹមផល្លី
  2. ភាគ២ - លោកគ្រូ អ៊ុំ លឹមផល្លី
  3. បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ នាង បូ
ទស្សនា ដង