ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៦ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរ

  1. ពាក្យសូរដូច
  2. ពិធីបំបួសនាគ
ទស្សនា ដង