ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់ (លំហាត់គំរូ១-១០)

  1. លំហាត់គំរូ១-២
  2. លំហាត់គំរូ៣-៤
  3. លំហាត់គំរូ៥-៦
  4. លំហាត់គំរូ៧-៨
  5. លំហាត់គំរូ៩-១០ 
ទស្សនា ដង