ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៥ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ អតីតកាល​របស់​យើង

  • វេយ្យាករណ៍ ៖ សញ្ញារះមុខ "ះ" 
ទស្សនា ដង