ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១១ ប្រវត្តិវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៥៖​ ប្រទេសកូរ៉េ

ទស្សនា ដង