ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១១ រូបវិទ្យា ជំពូក២ មេរៀនទី២៖ លក្ខណៈកម្ដៅនៃរូបធាតុ

ទស្សនា ដង