ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៤៣៖ ការប្រើពាក្យរបស់ខ្ញុំ របស់ឯង របស់យើង

ទស្សនា ដង