ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី២ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១០ ៖ ចំណុះ

  1. ប្រៀបធៀប​ចំណុះ​ជា​លីត្រ
ទស្សនា ដង