ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ប្រូបាប

  1. ១.លំហសំណាក និងព្រឹត្តិការណ៍ ២.ប្រូបាប
  2. ១.រូបមន្ដប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍សមាស ២.គណនាប្រូបាបដោយប្រើបន្សំ លំហាត់គំរូទី១-២
  3. ថ្នាក់ទី១២ គណិតវិទ្យា មេរៀន ប្រូបាប (លំហាត់១)
ទស្សនា ដង