ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១១ គណិតវិទ្យា ជំពូក៧ មេរៀនទី២៖ ទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច

  1. លំហាត់គំរូ១
  2. លំហាត់គំរូ២
  3. លំហាត់គំរូ៣
ទស្សនា ដង