ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី៣ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១០ ៖ ធរណីមាត្រ

  1. ត្រីកោណ
  2. ការសង់ត្រីកោណ
  3. បរិមាត្រការេ
  4. បរិមាត្រចតុកោណកែង
ទស្សនា ដង