ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១១ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៦ មេរៀនទី១៖ ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុល

ទស្សនា ដង