ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ថ្នាក់ទី១០ ជីវវិទ្យា ជំពូកទី២ មេរៀនទី១៖ កោសិកា

ទស្សនា ដង